Szervezési irányelvek

2913471566_37a9894ce9_b

1.     Általános elvek

A pártunk Nemzetközi Humanista Pártként határozza meg magát, hiszen a folyamat alapvetően – a regionalizáció köztes állapotán túl –  a planetarizáció felé halad. Ennek a nemzetközi pártnak globális stratégiával kell rendelkeznie, mely nemzetközi szinten megfogalmazott célokban, tervekben, kampányokban és állásfoglalásokban ölt formát. Ennek értelmében a nemzeti pártok, melyek saját országukon belül széles körű autonómiával rendelkeznek, tagjai lesznek a Humanista Pártok Nemzetközi Szövetségének, amin keresztül részt vesznek a közös tervezésben és akciókban.

közvetlen demokrácia minden szinten történő alkalmazása révén a párt valamennyi tagjának részvétele biztosítva lesz a döntéshozatalban.

A párt szervezeti struktúráján belül működő, társadalmi konfliktusokkal foglalkozó akciófrontok fognak hozzájárulni a párt növekedéséhez. Ennek érdekében alapvető fontosságú lesz, hogy egy dinamikus, nyitott, részvételt biztosító és lelkesítő szervezetet hozzunk létre, amely elősegíti sok ember – mindenekelőtt fiatalok, nők, szakértők, társadalmi vezetők – bevonását egy magasszintű politikai terv kereteibe.

A közös tevékenységet gazdaságilag a párttagok hozzájárulásából kell fenntartani.

A szervezet alapvető szervezeti egységei az alapcsapatok lesznek, amelyek szomszédságban, kerületben, oktatási intézményben, vagy munkahelyen működnek majd. Ezekből az alapcsapatokból kell a pártot megszervezni és fejleszteni.

A Humanista Párt minden szinten ezeknek a követelményeknek megfelelően fog szerveződni, mely követelményeket minden egyes országban az adott jogi szabályozáshoz igazítva fog alkalmazni.

2. Részvétel: rendes és pártoló tagok

Rendes tag az, aki valós érdeklődést mutat a párton belüli munka iránt; aki ismeri és egyetért az alapvető tételeinkkel és politikai cselekvésünk alapjaival; aki részt vesz valamilyen aktivitásban vagy funkciót tölt be; és aki terjeszti a part javaslatait és gondolatait. A rendes tag olyasvalaki, akinek fontos a párt fejlődése, és hozzájárul a finanszírozásához azzal, hogy befizeti az országonként önállóan meghatározott éves tagdíjat.

A pártoló tag nem kötelezi el magát: alkalmanként részt vesz a tevékenységeinkben és információt kap.

Csak a rendes tagoknak van joguk ahhoz, hogy részt vegyenek a belső választásokon; hogy szavazzanak és megválasszák őket; és hogy részt vegyenek a párt tanácskozásain, amelyeket fontos döntések meghozatala érdekében hívnak össze.

3. Alapcsapatok

Az alapcsapatok képezik a párt struktúrájának az alapját. Tagjaik részt vesznek egy akciófrontban, egy konkrét konfliktusban helyi vagy városi szinten, egyetemeken, munkahelyen, stb. Ezen a munkán keresztül kapcsolatban vannak emberekkel, pártoló tagokat találnak, mobilizálnak, tisztáznak, vitáznak, követeléseket állítanak a hatóságokkal szemben, és konkrét akciókat szerveznek. Egyben olyan funkciókat is ellátnak, amelyek az egész működéséhez szükségesek, és törődnek azzal, hogy elérjék és megtartsák a pártoló tagok és szimpatizánsok azon szintjét, amely szükséges ahhoz, hogy az adott körzetben teljesítsék a jogi követelményeket. Választási időszakban választási javaslatokat készítenek elő, jelölteket állítanak, és propaganda-tevékenységet végeznek a pártnak.

Ezeket a csoportokat egy vagy több ember kezdeményezésére lehet létrehozni. A csoport irányát eleinte az alapítói határozzák meg, de a szervezettség bizonyos szintjét elérve a csoport és a párt többi része közötti kapcsolattartó személy szavazás alapján kell kiválasztásra kerüljön.

Ha valaki több alapszervezetet indít el, vagy ha egy meglevő alapszervezet több részre válik, elképzelhető hogy ez az alapító referencia, vonatkozás lesz a többiek szemében, mindazonáltal egyetlen személynek sem lesz szervezeti viszonya több, mint egy csoporttal.

Minden csoportot bizonyos számú rendes tag hoz létre. A rendes tagok azok a párttagok, akik tagdíjat fizetnek, és akiknek ezért joguk van közvetlen szavazással megválasztani a csoportjuk kapcsolattartó személyét, megválasztani továbbá nemzeti és nemzetközi szinten a különböző tisztségviselőket , dönteni a párt releváns ügyeiről..

A környezetben történő folyamatos cselekvés következményeképpen minden csoportnak lehet nagyszámú pártoló tagja, de csak a rendes tagok vehetnek részt a part döntéshozatalában, és csak ők viselhetnek tisztségeket.

4. Országos választmány (National Coordination Team)

Feladata az országos vezérelvek és stratégiák megalkotása és elindítása, valamint a nemzetközi tevékenységek alkalmazásának koordinálása az országban. Feladata, hogy közös stratégiai keretet adjon a párt akciófrontjainak, és – annak érdekében, hogy elősegítse azok növekedését és szaporodását – teret adjon a véleménycserének és koordinációnakA nemzeti szintű funkciókat is lefedi (főtitkár, szervezés, kapcsolatok, sajtó, képzés, terjesztés, jogi), olyan emberekkel, akiket a teljes jogú tagok közvetlen szavazattal választottak. Annak érdekében, hogy dinamikusan működjön, javasoljuk, hogy a funkciók között legyen egy koordináló hármas, amely meg tud oldani bizonyos kérdéseket bürokratikus megkötések nélkül, ésAmely előkészíti az országos helyzet elemzését és az állásfoglalásokat ezen a szinten.

Az Országos Választmány végzi a pénzügyek kezelését országos szinten, a megegyezés szerinti prioritásoknak megfelelően, egy általános, két évre szóló terv keretein belül. A pénzügyekről széles körben tájékoztatja az embereket.

Kapcsolatokat épít más pártokkal nemzeti szinten, és esetleges kapcsolatokat a kormányzattal, vagy más szervezetekkel. Folyamatos kapcsolatban van a Nemzetközi Párt szervezetével a globális stratégiák alkalmazása érdekében.

5. Országon belüli közbülső szintek

Mivel elméletileg minden tevékenységet az alapszervezetek fognak megtervezni és végrehajtani az országos szint koordinálásával, egyéb szintekre nincs szükség.

Ha jogi követelmények vagy adminisztratív felosztás miatt kötelező, hogy a pártnak legyen közbülső szervezői szintje is (városi, megyei, tartományi, regionális, állami stb) ezeket a szinteken a körülményeknek megfelelően ad-hoc módon kell létrehozni, de a valóságban ezek nem lesznek döntéshozó szintek.

Nagyméretű mennyiségi és földrajzi terjeszkedés esetén minden ország pártja maga döntheti el, hogy szükség van-e valódi közbülső döntéshozó szint létrehozására.

6. Nemzetközi szervezet

A Nemzetközi Humanista Párt a Humanista Pártok Szövetségeként lesz megalkotva. Egy Nemzetközi Választmány (International Coordination Team) által lesz koordinálva, aminek a tagjai az összes tagország összes tagja által közvetlen, kisebbségek részvételét biztosító szavazáson kerülnek megválasztásra.

Ez a nemzetközi szervezet fogja világszinten terjeszteni az információkat, ez fogja a nemzetközi témákhoz kapcsolódó kampányokat beindítani, ez fogja megtervezni a párt elindítását azokban az országokban és régiókban, ahol nem létezik, és ez fog dönteni a speciális helyzetekben az egyes országoknak nyújtandó támogatásról. Szintén ez a szervezet fog elemzést készíteni a nemzetközi helyzetről és nemzetközi állásfoglalásokat kiadni, melyek számos helyzetben nemzeti szinten is hasznosak lehetnek.

Az egyes országok jogi szabályozásának feltételeitől függetlenül a nemzeti Humanista Pártok tagszervezetté válhatnak ha teljesítik a Nemzetközi Megalapozó Bizottság (International Promotion Team) által szabott követelményeket.

A nemzetközi szövetség tagságát jelentő nemzeti Humanista Pártok mellett kiemelt fontosságot fog kapni a Humanista Internacionálé,ami egy nem szervezési célt szolgáló terület. Itt lehet közelebbi kapcsolatba kerülni más pártokkal, szervezetekkel és magánszemélyekkel, akik támogatják a humanista javaslatokat. Ez a kapcsolatok elmélyítésére szolgáló, Nemzetközi Humanista Párt által kezdeményezett tér nyitott lesz a részvétel különböző formáira, és fórumokat, találkozókat valamint különböző típusú véleménycseréket fog szervezni.

7. Kapcsolat a három szint között

A Humanista Pártok Nemzetközi Szövetségének rendszerében a világszintű stratégia keretein belül minden nemzeti párt önállóan tervezheti az országos szintű aktivitását. Ugyanígy az alapszervezetek az országos stratégia keretein belül szabadon valósíthatják meg terveiket.

A három szint tisztségviselőinek közvetlen megválasztása a rendes tagok által biztosítani fogja, hogy a párt általános irányát a tagok többsége támogassa.

Minden ország pártja a nemzetközi szervezettel egy kontaktszemélyen keresztül tart majd kapcsolatot a Nemzetközi Választmánnyal. Az alapszervezetek pedig a kapcsolattartójukon keresztül koordinálnak az Országos Választmánnyal.

8. Pénzügyek

A part működésének fenntartása minden szinten az összes rendes tag anyagi hozzájárulásából kell történjen. Éppen ezért minden rendes tag az Országos Megalapozó Bizottság (National Promotion Team) által az adott ország átlagfizetéséhez képest meghatározott éves tagdíjat fizet. Az összegyűlt összeg az alap, nemzeti és nemzetközi szintek között lesz szétosztva a Nemzetközi Választmány által meghatározott arányokban.

Lehetőség van egyéb célokra pénzgyűjtő kampányok szervezésére, amiben a pártoló tagok is résztvehetnek. Ezekben az esetekben az összegyűjtendő összeg meghatározásra kerül (mely nem haladhatja meg az éves tagdíj összegét) és az összegyűlt összeg az adott helyen kerül felhasználásra.

A tagdíj megfizetése a part döntéshozatalában való részvételnek és a szavazati jognak szükséges feltétele.

Azokban az országokban, ahol a párt állami támogatásban részesül, ez az összeg – az államtól való függést elkerülendő – nem használható fel a párt működésének finanszírozására. Minden esetben a nemzeti pártnak kell döntést hoznia arról, hogy a vonatkozó törvényekkel összhangban az ehhez hasonló külső források felhasználhatók-e a választási kampányok erősítésére.

Az Országos Megalapozó Bizottság feladatai közé tartozik:

– kidolgozni a megfelelő eljárásokat, amik biztosítják az anyagi erőforrások előzetes költségvetésnek megfelelő helyes felhasználását;

– a pénzügyekről szóló információk terjesztése;

– az éves pénzügyi beszámolók elkészítése.

9. Választási összefogások és szövetségek

Fontos feladat lesz fejleszteni és pozícionálni a Humanista Pártokat annak érdekében, hogy megerősödjön az identitásuk. Mindemellett ha bármilyen esetben felmerül egy választási szövetség kötése, a döntés a rendes tagok többségének támogatását igényli, azaz közvetlen szavazást kell tartani róla.

A választási szövetségeknek minden esetben meg kell felelniük az Egyetemes Humanizmus bizonyos ideológiai alapvetéseinek. Bármilyen ettől való eltérés, ami az egészre kihatással lehet, megkérdőjelezhető egy magasabb szint által. Például egy városi, megyei vagy tartományi szintű szövetség egy olyan szervezettel, ami ellenkezik az elveinkkel, megkérdőjelezhető és felülbírálható az Országos Választmány által. Ugyanez vonatkozik a nemzeti szintű szövetségre, ami a Nemzetközi Választmány által kérdőjelezhető meg.

10. Választási jelöltek

A párt terveiben a választási kampányok létfpntosságú szerepet játszanak, hiszen ezeken keresztül lehet javítani a párt helyzetén.

A humanista jelöltek megválasztása előtt kell egy közösen elfogadott terv a leendő együttműködés módjáról, a jelöltek által megteendő lépésekről. A megválasztott jelöltek – és a velük dolgozó csoportok – munkája ennek a tervnek megfelelően kell haladjon, meghagyva a napi aktivitáshoz szükséges operatív önállóságot.

Az Országos Megalapozó Bizottság eldöntheti, hogy a különböző szintű jelöltségnek legyen-e feltétele bizonyos időnél régebbi tagság.

A megválasztott képviselők elsődleges célja egy demonstrációs hatás megteremtése és a tradícionális politikusok megalkuvásával és középszerűségével ellentétes, példaszerű magatartás bemutatása kell legyen.

11. Javaslatok az új fázishoz

Javasolt, hogy az új fázis elkezdésekor a nemzetközi koordináció a nagyjából 10 fősre tervezett Nemzetközi Megalapozó Bizottság felelőssége legyen. Ennek a tagjai érkezhetnek a jelen dokumentumot elkészítő Bizottságból, de mások is csatlakozhatnak, amennyiben részvételüket a Bizottság megfelelőnek ítéli. Amint a választmányok megalakulnak a választásokat követően, ez a csoport befejezi tevékenységét.

12. Eljárások

A párt különböző tisztségviselőinek megválasztása és a teljes közösséget érintő döntések meghozatala közvetlen demokratikus módon történik. Ehhez számítástechnikai eszközök alkalmazhatók ha minden tag részvétele biztosítható.

Minden tisztségviselőt rendszeres időközönként újra kell választani. A Megalapozó Bizottságok dönthetnek az újbóli megválasztás lehetőségének korlátozásáról. A nemzetközi és nemzeti szinteken a tisztségek kétévente, az alapszervezetekben évente kerülnek megválasztásra.

Minden tisztség a rendes tagság közvetlen szavazásával kerül megválasztásra. Egy alapszervezet kapcsolattartó embere a csoportja rendes tagjai által kerül megválasztásra. A Nemzeti Választmány tisztségei az ország összes rendes tagja által kerülnek megválasztásra. Az ad-hoc, jogi vagy választási okból szükséges országon belüli területi felosztások szerinti tisztségek az adott terület rendes tagjai által kerülnek megválasztásra. A Nemzetközi Választmány tisztségei az összes ország összes rendes tagja által kerülnek megválasztásra. Minden szóvivő és válaszási jelölt hasonlóképpen kell kiválasztásra kerüljön.

A Megalapozó Bizottság dolgozza ki a választási folyamat részleteit, biztosítandó annak átláthatóságát, a rendes tagok valódi részvételét és a kisebbségek bevonását a tisztségek kiosztásába.

A teljes pártstruktúra felépítése az alapoktól kell haladjon felfele és nem fordítva. Először Alapszervezeti Megalapozó Bizottságok (Base Promotion Team) alakulnak, majd Országos Megalapozó Bizottságok. Amikor ez megvan, akkor belső választásokon kerülnek a tisztségek feltöltésre.

Reklámok