A politikai tevékenység alapjai

3324049446_5c73016b95_bA Humanista Párt határozottan kiáll a következők mellett:

• A demokratikus rendszerek támogatása, mely rendszerekre a formálisból a valóságos demokráciába történő átmeneti formaként tekint;

• A demokratikus kormányzatok kivívásáért folytatott harcért ott, ahol az még nem létezik, illetőleg ott, ahol helyükre erőszak útján fenntartott rendszerek léptek.

Másfelől kifejezetten elutasítjuk a következőket:

• Az emberi jogok megsértését, a konfliktusok megoldásának módszereként az erőszak alkalmazását, valamint a személyes hatalom koncentrálását.

Cselekvési módszerünk tekintetében határozottan megerősítjük az alapelvi nyilatkozatban elmondottakat: A humanizmust az erőszakmentes cselekvési módszer irányítja. A párt az emberek szenvedését a gazdasági erőszak következményének tekinti. Ezért hirdeti annak szükségességét, hogy erősíteni kell minden olyan társadalmi szervezetet, amely a jelenlegi helyzet ellenében hat. Ebből a szempontból támogatjuk a termelői, szolgáltatói és fogyasztói szövetkezetek létrehozását, és megköveteljük az államtól a szükséges támogatást ahhoz, hogy minden olyan vállalatot szövetkezetté lehessen alakítani, amely helyzetéből kifolyólag munkatársainak jelenét és jövőjét veszélyezteti.

A Humanista Párt rámutat, hogy a pénzügyi és gazdasági monopóliumok minden országban a termelőerők közötti függőség és a zűrzavar tényezői. Mivel a tulajdon, ahogy maga a társadalom is, történelmi jelenség, a párt felhívja a figyelmet arra a veszélyre, ha ezt a dinamikát tetteken keresztül megakasztjuk, illetve arra, ha a törvénykezés területén a mozdulatlan naturalizmus eszméjét érvényesítjük. A társadalmi humanizmus támogatja az adóreformokat, valamint az önigazgatás és a társadalmi tulajdon olyan új modelljeit, amelyek megváltoztatják a tulajdoni viszonyok jelenlegi helyzetét, és a javak egyre szélesebb körű elosztását ösztönzik. A megkülönböztetés különböző formái szorosan összefonódnak a gazdasági kizsákmányolással, és a faji, vallási, generációs, kulturális és pszichológiai konfliktusokból fakadó erőszak formájában fejeződnek ki. A párt nyomatékkal mutat rá arra az erőszakra, amelyet céltudatosan gyakorolnak a nőkkel és a fiatalokkal szemben, amennyiben tárgyakként, s nem teljes jogú személyekként kezelik őket a társadalmi kapcsolatokban.

A párt a választás alapelvét a szabadság konkrét politikai kifejeződéseként valósítja meg, vagyis fontosak számára a következők: a társadalmi tulajdon sokrétű modelljei egy általános szövetkezeti rendszeren belül; szakszervezeti pluralizmus a munkavállalók szövetségén belül a diákok önigazgatása, amelyet a diákönkormányzatokon keresztül gyakorolnak, mégpedig többféle listával; önkéntes katonai szolgálat; valamint a vallás és az ateizmus szabad gyakorlása. Összefoglalva: az autoriter rendszerek, a gazdasági, szervezeti és ideológiai monopólium elleni harc az az alapvető hozzáállás, mely a Humanista Pártot mozgásba hozza.

A párt egyértelmű prioritásai a következők: a szegénység megszüntetése; a munkanélküliség és a kizsákmányolás megszüntetése egy szövetkezeti rendszer által; ingyenes oktatás minden szinten; társadalombiztosítás és állami egészségügy; a fegyverkezési kiadások folyamatos csökkentése; és aktív nemzetközi szolidaritás azokkal az országokkal, melyek a szabadságukért küzdenek.
A párt hisz abban, hogy minden, igazán civilizált politikának két alapvető feltételből kell kiindulnia:

1. Az igazságszolgáltatás és a politikai intézmények állandó megújítása, amely azon az elven alapul, hogy az új legyőzi a régit.

2. A politikai folyamatoknak minden egyes országban és az országok közötti kapcsolatokban is átláthatónak és nyitottnak kell lennie.
Nemzetközi szinten a következőt javasoljuk:

1. Ragaszkodás az el nem köteleződés politikájához.

2. A konfliktus-zónákban lévő országok között tartós békeszerződések aláírása, miközben ezek az országok továbbra is tárgyalásokat folytatnak a kérdéses pontok tekintetében. A konfliktus-zónák felügyeletét az ENSZ irányítására kell bízni, és szélsőséges esetekben a döntést a nemzetközi bíróság elé kell terjeszteni.

3. Támogatjuk a konfliktus-zónában lévő országok és a nagyhatalmak hadseregeinek folyamatos és arányos leszerelését akkor is, ha ez utóbbiak közvetlenül nem avatkoznak be a válsággócban.

4. Javasoljuk a vámhatárok megszüntetését, valamint a gazdasági integrációt speciális szerződések segítségével, amelyek a földrajzilag összefüggő övezetek országainak kölcsönös együttműködésén alapulnak.

5. Támogatjuk az adóssággal rendelkező országok közös tárgyalásait a hitelező bankokkal, kiküszöbölve az olyan közvetítő szervezeteket, amelyekkel szemben az érintett országoknak nem áll fenn adóssága.

6. További nemzetközi tárgyalásokat sürgetünk egy új gazdasági rendszer elérése érdekében, mely egyensúlyt teremtene a manapság elfajult kereskedelmi kapcsolatok rendszerében.

7. Együttműködést szorgalmazunk a tudományos és technikai tudás nemzetközi átengedése érdekében, speciálisan erre vonatkozó egyezmények alapján. Ezzel összefüggésben hangsúlyozzuk azt az elképzelést, hogy a Föld valamennyi régiójának fejlődése több piacot fog létrehozni. Másrészről – meglátásunk szerint – a nagy területek és népességcsoportok figyelmen kívül hagyása ellenőrizhetetlen konfliktusok kialakulásához vezet azon katonai hatalmak között, amelyek részt vesznek a fegyverkezési harcban, mely erősíti a visszafejlődést és a háborút, mindemellett pedig létrehozza az egész világra kiterjedő gazdasági összeomlás jelenségét.

8. Állandó regionális és nemzetközi bíróságok felállítását javasoljuk, amelyek fogadják a vádakat, és elítélik azokat, akik népeik élete és szabadsága ellen merényletet követnek el, vagy nemzetközi szinten az élet ellen vétenek. Ebben az összegfüggésben figyelembe kell venni, hogy az emberi jogok megsértése nemcsak a közvetlen, fizikai erőszakos cselekedetekre vonatkozik, hanem a visszaélések minden formájára – elsősorban a gazdasági visszaélésekre, – amelyet a világhatalmak a gazdaságilag gyenge országokkal szemben gyakorolnak. Ezeknek a bíróságoknak olyan országok panaszait is el kell bírálniuk, amelyek nem rendelkeznek megfelelő ellenőrzési mechanizmusokkal a környezetszennyezés és -rombolás előidézőivel szemben, és amelyek esetében e vállalatok a saját népük, a szomszédos népek vagy az egész világ jelenlegi vagy jövőbeli egészségi állapotát veszélyeztetik.

Reklámok